Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kobiety z odzysku (cała seria: 5 tomów)

Kobiety z odzysku (cała seria: 5 tomów)

145,00 zł
Kobiety z odzysku (cała seria: 5 tomów)
Aneta Krasińska - Za głosem miłości - TOM 1

Aneta Krasińska - Za głosem miłości - TOM 1

46,00 zł23,00 zł
Aneta Krasińska - Za głosem miłości - TOM 1
Agata Bizuk - Głodni

Agata Bizuk - Głodni

46,00 zł23,00 zł
Agata Bizuk - Głodni
Aneta Krasińska - Barwy uczyć - TOM 1 / TOM 2 (cała seria)

Aneta Krasińska - Barwy uczyć - TOM 1 / TOM 2 (cała seria)

69,00 zł59,00 zł
Aneta Krasińska - Barwy uczyć - TOM 1 / TOM 2 (cała seria)

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.bookend.pl 
obowiązujący od dnia 19.03.2023 roku

 

Sklep internetowy BOOKEND jest platformą prowadzoną przez:
Capital Village spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-535), ul. Gęsia 8 lok. 202, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491696, posiadającą NIP 113-287-17-78, Regon 147035088.
 

Rozdział I
Słownik

Użyte niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – Capital Village spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-535), ul. Gęsia 8 lok. 202, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491696, posiadającą NIP 113-287-17-78, Regon 147035088, telefon: +48 663 041 041 e-mail: kontakt@bookend.pl

2. Sklep internetowy pod adresem: www.bookend.pl
3. Zamawiający - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
4. Użytkownik osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Produkt/Produkty produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym;
6. Cena - cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, bez uwzględnienia kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego;
7. Zamówienie - oświadczenie woli zakupu Produktu złożone przez Zamawiającego w Sklepie internetowym;
8. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, umowa sprzedaży zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności fizycznej stron;
10. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
11. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
12. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Rozdział II
Zamówienia - Umowa sprzedaży

1. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).
2. Zamówienia składa się poprzez wybór danego produktu, który chcę się nabyć za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.
3. Użytkownik może także zarejestrować się i utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego , Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi ponownie swoich danych osobowych.
4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak Zamówienia są realizowane jedynie w Dni robocze.
5. Procedura zamówienia:
5.1. Dokonywanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony oraz ilości Produktu i kliknięcie przycisku "Do koszyka".
5.2. Następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów kliknięcie w logo Koszyka i kliknięcie przycisku "Do kasy".
5.3. Następnie w celu zakończenia składania Zamówienia, należy kliknąć w przycisk "Zamawiam i płacę".
6. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
a) potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z podziękowaniem za złożenie zamówienia zawierającą numer i datę Zamówienia i inne informacje dotyczące Zamówienia,
b) potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomości z informacją o tym, że Zamówienie jest w trakcie realizacji wysyłana na wskazany w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
8. Do momentu kliknięcia przycisku " Zamawiam i płacę" Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilość lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

Rozdział III
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego oraz udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego, usługi „Dodaj do schowka”, oraz usługi otrzymywania od Sprzedającego drogą mailową informacji handlowych, reklamowych, marketingowych (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, ewentualnie NIP i adres siedziby firmy, adres email będący jednocześnie Loginem) oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta Zamawiającego.
5. Usługa Dodaj do schowka polega na umożliwieniu Użytkownikowi posiadającemu aktywne Konto Zamawiającego, po zalogowaniu się na swoje Konto, zapamiętania przez system Sklepu internetowego wybranego przez niego Towaru. Zapamiętany Towar znajduje się w przechowalni widocznej dla Użytkownika wyłącznie po zalogowaniu się przez niego do swojego Konta Zamawiającego aż do momentu usunięcia Towaru, a Użytkownik może zobaczyć lub dokonać Zamówienia takiego Towaru bez konieczności wyszukiwania go w Sklepie internetowym.
6. Korzystanie z usługi newsletter możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wyrazi zgodę na subskrypcję newsletter podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub też lub wpisze adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newsletter w każdej chwili poprzez kontakt ze Sprzedającym lub ponownie wpisując adres e-mail podany podczas zapisywania się w pole do subskrypcji newsletter w Sklepie internetowym.
7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego, newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
9. Sprzedający może zablokować konto Użytkownika jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
10. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bookend.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub email ego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
11. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Rozdział IV
Ceny produktów
 
1. Wszystkie podawane na stronie sklepu ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT;
2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie zamieszczone są przy danym produkcie.
Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczony jest proporcjonalnie do cen produktów na fakturze lub paragonie.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 
Rozdział V
Formy płatności, koszty dostawy
 
1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
a) przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiścić na numer rachunku BS w Limanowej: 50 8804 0000 0060 0606 1528 0003 . Zamawiający powinien wpisać w tytule przelewu numer Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
b) opłatą za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl, także przy użyciu kart kredytowych, obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Operator płatności za pomocą systemu płatności internetowych wskazany jest w zakładce Formy płatności na stronie Sklepu.
3. W razie wyboru przedpłaty, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych (w razie płatności przy użyciu systemu elektronicznych płatności).
5. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez paczkomaty IN Post. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i kosztów dostawy na adres dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są szczegółowo w zakładce Koszt i czas wysyłki na stronie Sklepu.
6.Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia zależnie od formy dostawy) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.
7. Zamówienia na kwotę min. 150 zł (InPost Paczkomat) oraz min. 200 zł (Kurier InPost) (przy czym do kwoty tej nie wlicza się kosztów dostawy) realizowane są na adres Zamawiającego na terenie Polski na koszt Sprzedającego.

Rozdział VI
Realizacja zamówienia
 
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
2. Dostępne od ręki Towary wysyłane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub też po otrzymaniu informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty, lub po zawarciu Umowy sprzedaży (w razie wyboru formy płatności "za pobraniem").
3. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Towarów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
4. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary których wysyłka nie będzie możliwa, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach.
5. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
7. Po odbiorze Towarów od kuriera, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest rachunek. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.

Rozdział VII
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 
1. Sprzedający informuje o prawie Konsumenta (także Konsumenta-Przedsiębiorcy) do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest w zakładce Zwroty na stronie sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wskazał inny sposób przekazania zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zwracane Towary Konsument lub Konsument odsyła lub przekazuje na adres Sprzedającego wskazany w Rozdziale I pkt. 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanego Towaru na czas wysyłki.

Rozdział VIII
Reklamacje
 
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej kontakt@bookend.pl lub listownie na adres Sprzedającego.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
4. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, chroniących interesy Konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Więcej informacji o procedurze reklamacji znajduje się w zakładce Reklamacje dostępnej na stronie Sklepu.
 
Rozdział IX
Dane osobowe
 
1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego), lub zapisując się do subskrypcji newslettera, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prawa Użytkownika opisane są w zakładce Polityka prywatności na stronie Sklepu.

Rozdział X
Postanowienia inne
 
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.bookend.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej.
6. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów lub Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
8. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta . W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
9. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informacją zamieszczoną w zakładce Regulamin na stronie Sklepu.
10. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu